goldooni@gmail.com

شناخت حواس وپرورش مهارت استفاده ازآن. پرورش مهارت های زبان. توسعه تواناییهای جسمانی. توجه به محافظت اندامها(بهداشتی،ایمنی،تغذیه ای). شناخت محیط زیست وتوجه به حفظ آن. درک مفاهیم اساسی علوم وریاضی. […]

از قشقرق و پرخاشگری به سمت بزرگسالان ممکن است مشاهده گردد. پرخاشگری در این زمان بیشتر وسیله است و رفتار پرخاشگرانه کودکان غالباً به خاطر اسباب بازی و متعلقات دیگر […]