پژوهش دانشگاهی – تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت …

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

هزینه‌ی سفارشدهی سالیانه خریدارهر بار سفارش به تأمینکننده iم هزینه ای معادل برای خریدار ایجاد خواهد شد.همانطور که میدانیم متغیر به صورت زیر تعریف میشود:(۸)۱۰بنابراین […]