بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری …

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

نمودار۴-۶: توزیع فراوانی کارکنان برحسب پست سازمانی ۸۱فهرست جداولجدول ۲-۱:روندپرداخت ۴۴جدول۲-۲: مقایسه برنامه های جبران خدمات مبتنی بر دانش وشغل ۴۸جدول ۲-۳: طبقه بندی عمومی نوآوری […]