پژوهش دانشگاهی – بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

۵-۳٫ روش شناختی تحقیق ۷۱۵-۴٫ بررسی نتایج فرضیه ها براساس یافته های تحقیق ۷۲۵-۴-۱٫ بررسی فرضیه اول ۷۲۵-۴-۱-۱٫ پیشنهاد کاربردی برای فرضیه اول: ۷۴۵-۴-۲٫ بررسی فرضیه دوم تحقیق: ۷۴۵-۴-۲-۱٫ پیشنهادکاربردی […]