مدل عمومی دانش

خلق علم : رفتارای مربوط به ورود دانشای جدید به سیستمه که دامنه بزرگی مثل کشف، کسب، فراخوانی و پیشرفت،…

Read More

پایان نامه

هزینه از دیدگاهی گسترده شامل همه شکل های جور واجور بهای تموم شده منقضی شده که قابل کسر کردن از…

Read More

مفهوم استراتژی

ً روش هدف دار زاییده دو اصل محیط رقابتی و محدودیت منابعه. بدون رقابت، روش هدف دار چیزی بی معناست…

Read More