بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار اوراق …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

که،فرمول(۳-۲)و درجه آزادی برابر است با:فرمول(۳-۳)ب- در حالت عدم برابری واریانس دو جامعه :فرمول(۳-۴)و درجه آزادی برابر است با:فرمول(۳-۵)در نرم افزار آماری مورد استفاده، قبل […]

بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار اوراق بهادار …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

نرخ بازده دارایی(Ri)، نرخ بازده بدون ریسک(Rf ) و یا حداقل نرخ بازده مورد انتظار(MAR)، واریانس پرتفوی() ، ریسک سیستماتیک پرتفوی( ، ریسک نامطلوب(Downside risk)، بازده […]

بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

۵-۷- پیشنهادها ۱۱۴۵-۷-۱- پیشنهادهای ناشی از یافتههای پژوهش ۱۱۴۵-۷-۲- پیشنهادهای کاربردی و اجرایی ۱۱۴۵-۷-۳- پیشنهاد برای پژوهشهای آتی ۱۱۵منابع و مآخذفهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱پیوستهاچکیده […]

بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

 دانشگاه آزاد اسلامیواحد همداندانشکده علوم انسانی، گروه حسابداریپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداریعنوان:بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوقهای سرمایهگذاری […]

سایت مقالات فارسی – بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

۲-۲-۱٫ تعاریف ارائه شده از پیش بینی ورشکستگی…….………………………………………………… ۱۱۲-۲-۲٫ معرفی مدل های مختلف پیش بینی ورشکستگی……………….…………………………………۱۱۲-۲-۲-۱٫ مدل بیور ………………………………………………………………………………………………..۱۲۲-۲-۲-۲٫ مدل آلتمن……………………………………………….……………………………………………. ۱۲۲-۲-۲-۳٫ مدل اسپرینگیت…………………………………………………………………………………….. ۱۳۲-۲-۲-۴٫ مدل […]