بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار اوراق …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

که،فرمول(۳-۲)و درجه آزادی برابر است با:فرمول(۳-۳)ب- در حالت عدم برابری واریانس دو جامعه :فرمول(۳-۴)و درجه آزادی برابر است با:فرمول(۳-۵)در نرم افزار آماری مورد استفاده، قبل […]

بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار اوراق بهادار …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

نرخ بازده دارایی(Ri)، نرخ بازده بدون ریسک(Rf ) و یا حداقل نرخ بازده مورد انتظار(MAR)، واریانس پرتفوی() ، ریسک سیستماتیک پرتفوی( ، ریسک نامطلوب(Downside risk)، بازده […]

بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

 دانشگاه آزاد اسلامیواحد همداندانشکده علوم انسانی، گروه حسابداریپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداریعنوان:بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوقهای سرمایهگذاری […]

بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده ی بورس …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

بسم الله الرحمن الرحیمدانشگاه آزاد اسلامیمرکز آموزش های بین المللی خلیج فارسپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری «M.A»موضوع:بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت […]