اوقات فراغت

پایان نامه درباره  اهداف آموزش وپرورش دردوره پیش از دبستان:

شناخت حواس وپرورش مهارت استفاده ازآن. پرورش مهارت های زبان. توسعه تواناییهای جسمانی. توجه به محافظت اندامها(بهداشتی،ایمنی،تغذیه ای). شناخت محیط…

Read More