اوقات فراغت

شناخت حواس وپرورش مهارت استفاده ازآن. پرورش مهارت های زبان. توسعه تواناییهای جسمانی. توجه به محافظت اندامها(بهداشتی،ایمنی،تغذیه ای). شناخت محیط زیست وتوجه به حفظ آن. درک مفاهیم اساسی علوم وریاضی. […]