پژوهش – بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان- …

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

نمودار۴-۶٫ نمودار هزینه‎های ارزیابی برای ۳ سال ۵۸نمودار۴-۷٫ نمودار هزینه‎های شکست داخلی برای ۳ سال ۵۹نمودار۴-۸٫ نمودار هزینه‎های پیشگیری برای ۳ سال ۶۰نمودار۴-۹٫ نمودار هزینه‎های […]