پژوهش دانشگاهی – بررسی تأثیر عوامل سازمانی و فردی بر ارزش ویژه برند داخلی شرکت شناسایی عوامل مؤثر …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

نمودار ۲-۱۳روابط بین متغیرها در تئوری UTAUT(وینکاتش، ۲۰۰۳)متغیرهای وابسته این تئوری تقریبا مشابه تمام تئوریهای ارائه شده است و متغیرهای وابسته ” نیت رفتاری” در […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در آموزش و پرورش شهرستان کاشان- قسمت …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

استوارت اظهار می دارد موضوع اصلی سرمایه مشتری ، دانش موجود در کانالهای بازاریابی و روابط با مشتریان است. سرمایه مشتری نشان دهنده توانایی بالقوه […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی- قسمت ۲۲

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

خصوصی بودن۸ : استفاده از رسانه یا محتوای خاصبازیگوشی۹ : استفاده برای سرگمی و لذت(مک کوئیل،۱۳۸۲: ۱۴۳)۱-Information Search Media۲-Collective Participatory Media۳-Interactivity۴-Social Presence۵-Media Richness۶-Autonomy۷-Personalization۸-Privacy۹-Play Fulness۱۰-۵-۲- چارچوب نظری تحقیق:همان‌طور که گفته […]