بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار اوراق …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

که،فرمول(۳-۲)و درجه آزادی برابر است با:فرمول(۳-۳)ب- در حالت عدم برابری واریانس دو جامعه :فرمول(۳-۴)و درجه آزادی برابر است با:فرمول(۳-۵)در نرم افزار آماری مورد استفاده، قبل […]

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان- …

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

بسیار قوی معکوس ۳-۹-۱-۷٫ضریب همبستگی اسپیرمناین ضریب همبستگی معادل ضریب همبستگی پیرسون در داده‎های کمی می‎باشد و مبتنی بر رتبه داده‎ها محاسبه می‎شود. در صورتی […]

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان- …

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

بسیار قوی معکوس ۳-۹-۱-۷٫ضریب همبستگی اسپیرمناین ضریب همبستگی معادل ضریب همبستگی پیرسون در داده‎های کمی می‎باشد و مبتنی بر رتبه داده‎ها محاسبه می‎شود. در صورتی […]