پژوهش – تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در آموزش و پرورش شهرستان کاشان- قسمت …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

افزایی یک شرکت ناشیاز نتابع ناملموس است، وبنابراین این منابع بایدمثل منابع فیزیکی پیگیری شوند. انعطاف پذیری؛مدل پویا؛تا حدی امکان مقایسهبیرونی؛ قابل کاربردبرای شرکت هایدولتی)غیر […]