تحقیق دانشگاهی – بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی- قسمت ۲۲

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

خصوصی بودن۸ : استفاده از رسانه یا محتوای خاصبازیگوشی۹ : استفاده برای سرگمی و لذت(مک کوئیل،۱۳۸۲: ۱۴۳)۱-Information Search Media۲-Collective Participatory Media۳-Interactivity۴-Social Presence۵-Media Richness۶-Autonomy۷-Personalization۸-Privacy۹-Play Fulness۱۰-۵-۲- چارچوب نظری تحقیق:همان‌طور که گفته […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی- قسمت ۲۲

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

خصوصی بودن۸ : استفاده از رسانه یا محتوای خاصبازیگوشی۹ : استفاده برای سرگمی و لذت(مک کوئیل،۱۳۸۲: ۱۴۳)۱-Information Search Media۲-Collective Participatory Media۳-Interactivity۴-Social Presence۵-Media Richness۶-Autonomy۷-Personalization۸-Privacy۹-Play Fulness۱۰-۵-۲- چارچوب نظری تحقیق:همان‌طور که گفته […]

بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی- قسمت ۶

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

تصویر ۱- برخی از انواع رسانه های جدید در فضای مجازی……………………………………………………………..۱۵تصویر ۲- نمایی از صفحه توئیتر………………………………………………………………………………………………….۱۹تصویر ۳- نمایی از صفحهfacebook…………………………………………………………………………………………….22تصویر۴- ظرفیت های ارتباطی رسانه های […]