پژوهش – بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

۲-۱ تشریح و بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………………۳۳-۱ ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۴۴-۱ پرسشهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۵۱-۵ فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۵۱-۶ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۶۱-۶-۱ متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۶-۲ متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..۷۱-۶-۳ متغیرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………۷۷-۱ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۷۸-۱ قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹-۱ […]

پژوهش – تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در آموزش و پرورش شهرستان کاشان- قسمت …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

افزایی یک شرکت ناشیاز نتابع ناملموس است، وبنابراین این منابع بایدمثل منابع فیزیکی پیگیری شوند. انعطاف پذیری؛مدل پویا؛تا حدی امکان مقایسهبیرونی؛ قابل کاربردبرای شرکت هایدولتی)غیر […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان- قسمت ۱۱

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

دوره های آموزشی غیر اثر بخشپرداخت غرامت به مشتریان ناراضیدعاوی حقوقی مطروحه از مشتریان به علت تحویل محصول معیوبکاهش خوشنامی شرکت نزد مشتریانکاهش و یا […]