دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

۵۴/۰ ۳۱/۰- ۱۱/۰ تعریف متغیرها:IO: درصد مالکیت نهادی∆AREC: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی∆APAY: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی∆FA: اقلام تعهدی ناشی […]

سایت مقالات فارسی – بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

۲-۲-۱٫ تعاریف ارائه شده از پیش بینی ورشکستگی…….………………………………………………… ۱۱۲-۲-۲٫ معرفی مدل های مختلف پیش بینی ورشکستگی……………….…………………………………۱۱۲-۲-۲-۱٫ مدل بیور ………………………………………………………………………………………………..۱۲۲-۲-۲-۲٫ مدل آلتمن……………………………………………….……………………………………………. ۱۲۲-۲-۲-۳٫ مدل اسپرینگیت…………………………………………………………………………………….. ۱۳۲-۲-۲-۴٫ مدل […]