پژوهش دانشگاهی – بررسی تأثیر عوامل سازمانی و فردی بر ارزش ویژه برند داخلی شرکت شناسایی عوامل مؤثر …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

نمودار ۲-۱۳روابط بین متغیرها در تئوری UTAUT(وینکاتش، ۲۰۰۳)متغیرهای وابسته این تئوری تقریبا مشابه تمام تئوریهای ارائه شده است و متغیرهای وابسته ” نیت رفتاری” در […]

پژوهش – تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در آموزش و پرورش شهرستان کاشان- قسمت …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

افزایی یک شرکت ناشیاز نتابع ناملموس است، وبنابراین این منابع بایدمثل منابع فیزیکی پیگیری شوند. انعطاف پذیری؛مدل پویا؛تا حدی امکان مقایسهبیرونی؛ قابل کاربردبرای شرکت هایدولتی)غیر […]