سایت مقالات فارسی – بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

۲-۲-۱٫ تعاریف ارائه شده از پیش بینی ورشکستگی…….………………………………………………… ۱۱۲-۲-۲٫ معرفی مدل های مختلف پیش بینی ورشکستگی……………….…………………………………۱۱۲-۲-۲-۱٫ مدل بیور ………………………………………………………………………………………………..۱۲۲-۲-۲-۲٫ مدل آلتمن……………………………………………….……………………………………………. ۱۲۲-۲-۲-۳٫ مدل اسپرینگیت…………………………………………………………………………………….. ۱۳۲-۲-۲-۴٫ مدل […]