بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته …

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

۲-۸ حاکمیت شرکتی در ایران……………………………………………………………………………………………………..۳۱٢-۹ تاریخچه ی پیدایش مفهوم مدیریت سود………………………………………………………………………………..۳۳۲-۱۰مدیریت سود چیست؟…………………………………………………………………………………………………………۳۳٢-۱۱ انگیزه های مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………….۳۶۲-۱۱-۱ فرضیه ی قراردادهای پاداش……………………………………………………………………………………………۳۷۲-۱۱-۲ فرضیه ی سیاسی…………………………………………………………………………………………………………..۳۷۲-۱۱-۳ فرضیه […]

پژوهش دانشگاهی – تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت …

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

هزینه‌ی سفارشدهی سالیانه خریدارهر بار سفارش به تأمینکننده iم هزینه ای معادل برای خریدار ایجاد خواهد شد.همانطور که میدانیم متغیر به صورت زیر تعریف میشود:(۸)۱۰بنابراین […]