دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان- قسمت ۱۱

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

دوره های آموزشی غیر اثر بخشپرداخت غرامت به مشتریان ناراضیدعاوی حقوقی مطروحه از مشتریان به علت تحویل محصول معیوبکاهش خوشنامی شرکت نزد مشتریانکاهش و یا […]

پژوهش – بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان- …

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

نمودار۴-۶٫ نمودار هزینه‎های ارزیابی برای ۳ سال ۵۸نمودار۴-۷٫ نمودار هزینه‎های شکست داخلی برای ۳ سال ۵۹نمودار۴-۸٫ نمودار هزینه‎های پیشگیری برای ۳ سال ۶۰نمودار۴-۹٫ نمودار هزینه‎های […]