جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی- قسمت ۳۰

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

۵-تحقیق پس رویدادی(علی-مقایسه‌ای)[۴۱] (خاکی،۱۳۷۹)مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی‌های متغیرهای یک موقعیت صورت می‌گیرد.مطالعات توصیفی همچنین برای درک ویژگی‌های سازمانهایی که رویه‌های مشابهی دارند،به کار […]

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی- قسمت ۳۰

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

۵-تحقیق پس رویدادی(علی-مقایسه‌ای)[۴۱] (خاکی،۱۳۷۹)مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی‌های متغیرهای یک موقعیت صورت می‌گیرد.مطالعات توصیفی همچنین برای درک ویژگی‌های سازمانهایی که رویه‌های مشابهی دارند،به کار […]

شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی- قسمت ۴

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

فصل پنجم ۱۰۵نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵مقدمه ۱۰۶آمار توصیفی ۱۰۷نتیجه گیری ۱۰۷پیشنهادات ۱۱۶پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳فصل اولکلیات تحقیقمقدمه:فصل اول این تحقیق، به بیان چارچوب و […]