تحقیق – نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریتپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.A “گرایش مدیریت بازرگانیعنوان:نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت […]

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان- …

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

بسیار قوی معکوس ۳-۹-۱-۷٫ضریب همبستگی اسپیرمناین ضریب همبستگی معادل ضریب همبستگی پیرسون در داده‎های کمی می‎باشد و مبتنی بر رتبه داده‎ها محاسبه می‎شود. در صورتی […]

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان- …

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

بسیار قوی معکوس ۳-۹-۱-۷٫ضریب همبستگی اسپیرمناین ضریب همبستگی معادل ضریب همبستگی پیرسون در داده‎های کمی می‎باشد و مبتنی بر رتبه داده‎ها محاسبه می‎شود. در صورتی […]

دسترسی به منابع مقالات : سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۳

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

ارتباط و تعامل با م ر اکز دولتی و تصمیم گیر مدیریتی در حوزهکارآفرینی ساختارها حمایت مالی؛حمایت اداری،تشکیلاتی؛حمایت قانونی. ایجاد شرکتهای تعاونی حمایت از کارآفرینان؛ایجاد […]

دسترسی به منابع مقالات : سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۳

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

ارتباط و تعامل با م ر اکز دولتی و تصمیم گیر مدیریتی در حوزهکارآفرینی ساختارها حمایت مالی؛حمایت اداری،تشکیلاتی؛حمایت قانونی. ایجاد شرکتهای تعاونی حمایت از کارآفرینان؛ایجاد […]